PUBLIC INFOMATION

校務公開資訊

1.校務資訊說明

秘書室 -稽核組
1-1學校沿革
      1-1-1學校創校迄今重要沿革大事紀
1-2組織架構
1-3基本數據及趨勢
      1-3-1近3年學生人數
      1-3-2近3年教職員人數
      1-3-3近3年師生比
      1-3-4校地及校舍(或樓地板面積)
      1-3-5學校圖書資源
      1-3-6學校設備與資源
1-4學校特色與發展願景
      1-4-1 學校特色說明
      1-4-2 學校未來發展願景
      1-4-3 學校SWOT分析
1-5學校績效表現
      1-5-1近3年各類評鑑結果
      1-5-2近3年畢業生流向與校友表現
      1-5-3其他與學校績效表現有關之訊息
1-6私立學校董事會相關資訊
      1-6-1董事名單及個人經歷
      1-6-2董事會捐助章程
      1-6-3董事會財務資訊